Sammanställt av Lasse Lind

 

Medlemsmöte

Ett medlemsmöte med 16 deltagare hölls på biblioteket 29 oktober 2013. På mötet behandlades bland annat en del av det som redovisas nedan.

 

Ekonomi och resurser för åtgärder

  • Det är klart med kommunala pengar för åtgärder på huset på Storön: 120 000 kr är avsatt och dessa pengar förvaltas av ÅKAB, varifrån Öfolket kan ”hämta” pengar när de behövs. De är alltså avsedda endast för huset, men till det kan förmodligen också inräknas trädgården runt huset.
  • Vi får redan nu hjälp med visst arbete av Returen utan kostnad. (Returen bekostar dock inget material). Dessutom, för de större arbetena med huset under 2014 behövs snickarhjälp. Det ska vi också kunna få hjälp med via Returen (finansierat av Arbetsförmedlingen) utan kostnad för föreningen eller att de ovan 120 000 ska användas för det (de pengarna behövs framförallt till material). I januari 2014 är det ännu inte klart med denna snickarhjälp.
  • Åtgärder på Storön kan dessutom i vissa fall bekostas genom SERÅ (projektet Skärgården En Resurs för Åmål) som drivs med EU-bidrag. Arbetstid som medlemmar i Öfolket lägger ned ideellt är underlag för SERÅ att rekvirera pengar från EU-bidraget. Pengar som då går till material med mera. Den nya flytbryggan har kunnat förverkligas på detta sätt. Den är nu klar och ska läggas som en förlängning av den befintliga bryggan på Storön, så att lite större båtar kan lägga till utan besvär (t.ex. Vänervåg).
  • Öfolkets egen kassa, vars intäkter är medlemsavgifter och kommunalt föreningsbidrag, används för mindre utgifter i samband med åtgärder på Storön – t.ex. köpa lite färg eller skruv – och för Öfolkets egna kostnader som förening, exempelvis domännamn för hemsidan.
  • Informations- och upplysningstavlor ska enligt skötselplanen för naturreservatet Tösse skärgård bekostas av den statliga naturvården, alltså av Länsstyrelsen.

 

Åtgärder med mera

De flesta planerade stigar är uppmärkta nu, men det mesta röjningsarbetet återstår att göra.

Tömning av toan på Storön kommer som tidigare att skötas av Tösse IF som gör detta på kommunens uppdrag.

Den del av Storön som vi får arbeta inom och göra åtgärder på är ett skötselområde som kommunen angett på en särskild karta. Det omfattar i stort sett endast huset med omgivande trädgårdsmark. Utanför detta område får vi endast röja stigar. Skulle önskemål om andra åtgärder utanför skötselområdet uppkomma får en diskussion tas med kommunen om detta (och med Länsstyrelsen om det skulle innebära något som kan tänkas strida mot bestämmelserna för naturreservatet).

Flytbryggan (se ovan under ekonomi) kommer på plats till nästa säsong.

Planer finns också på en ny liten brygga i norr, mot Björkön, där segelbåtar ska kunna lägga till. Kontakt måste först tas med Länsstyrelsen för att detta ska få göras.

 

Som underlag för trädgårdsgruppens fortsatta arbete har Karin Lindahl gjort en kartskiss över torpet och trädgården med de närmaste omgivningarna. Den finns  här under rubrik Kartor.

Trädgårdsgruppen har haft ett planeringsmöte under hösten.

 

Dokumentationsgruppen arbetar vidare. Efter ”Öfolket - En historia om bosättarna på Storön” som sammanställts av Lars Lundin och finns här på hemsidan, vill man bland annat få fram berättelser, bilder och annat från förr. Storöns historia efter de sista bofasta återstår också att skriva, med bland annat scouternas verksamhet på ön.

 

En karta över Storön från 1766 har kopierats upp och kan köpas genom Ingvar Sjöholm (den ligger ännu inte på hemsidan, vi måste kolla upp först om rättigheterna att sprida kartan på det sättet).  På denna karta finns inga byggnader markerade.

 

Information på hemsidan

Informationen har kompletterats med Öfolkets stadgar.

Det ska efterhand läggas in notiser om aktuella arbeten, så att de medlemmar som har möjlighet kan ansluta och hjälpa till.

Mer bilder och annan information läggs upp efterhand.

 

Årsmöte 2014

Årsmötet kommer kommer att hållas 6 mars 2014 kl 18.00 på biblioteket. Kallelse kommer att gå ut till medlemmarna och läggas här på hemsidan.